عدد ستان (Cetane number) یک معیار اندازه گیری جهت نشان دادن زمان تاخیر احتراق سوخت می‌باشد . بدان معنی که زمان تاخیر میان شروع پاشش به داخل محفظه احتراق و شروع احتراق سوخت که در طی این تاخیر زمان ، سوخت جمع شده و سپس محترق می گردد و این احتراق به صورت انفجار صورت می گیرد تا بتواند یک ضربه قدرتی تولید نماید .

عدد ستان(cetane number)

همان طور كه در مورد موتورهاي بنزيني,عدد اكتان سوخت, مهمترين خاصيت آن محسوب مي شود,در مورد موتورهاي ديزلي ,مهمترين خاصيت cetane number مي باشد.

ستان,مايع هيدروكربني بي رنگ است كه براي تعيين استاندارد در كارايي احتراق سوخت ديزل استفاده مي شود.عدد ستان يك سوخت ديزل در درجه اول, به نوع هيدروكربن هاي سازنده ي آن بستگي دارد. هيدروكربن هاي با عدد اكتان بالا,داراي عدد ستان كمتري هستند و بر عكس.هر چه مولكول هاي پارافيني در سوخت نفت گاز بيشتر و مولكول هاي آروماتيك كم تر باشد,درجه ستان بالاتر و فراورده ي نفت گاز مرغوب تر است.
حداقل عدد ستان نفت گاز بايد برابر 50 باشد تا موتور ديزل,نرم و بي صدا كار كند,به راحتي راه اندازي شود و دود كمتري توليد كند. پايين بودن عدد ستان معايب زير را دارد.
تاثير منفي بر كيفيت احتراق سوخت دارد.
باعث تشكيل كك در نوك تزريق كننده مي شود.
با افزودن موادي مانند 2 اتيل هگزيل نيترات واتيل نيترات,عدد ستان را ارتقا مي دهند.
سوخت تزريق شده به درون سيلندر بايد درست پيش از رسيدن به حداكثر تراكم در محدوده زماني چند هزارم ثانيه مشتعل شود.در واقع عدد ستان بيانگر تمايل طبيعي سوخت به اشتعال است. به اين معني كه عدد ستان بالا تر موجب روشن شدن بهتر و زمان,تاخير اشتعال كوتاه تر و در نهايت احتراق يكنواخت وآرام تر مي شود.

مواد بهبود دهنده ي عدد ستان

مواد بهبود دهنده ي عددستان كه پرو ستان نام دارند,اكسيد كننده هاي ناپايداري هستند كه تجزيه ي آنها,توليد راديكال آزاد كرده,احتراق خودبه خود را بهبود مي دهند مانند پر اكسيدها و نيترات ها كه با توجه به كارايي,راحتي كاربرد و هزينه,نيترات ها برتري دارند.آلكيل نيترات ها به ويژه 2 اتيل هگزيل نيترات از آن جمله است.

اندازه گيري عدد ستان سوخت هاي جايگزين دركنترل پديدۀ تاخير در اشتعال موتورهاي احتراق تراكمي امري بسيار مهم مي باشد. در اين تحقيق مخلوط هاي مختلفي از سوخت بيوديزل حاصل از روغن پسماند رستوران و گازوئيل با استفاده از يك موتور ستان سنج CFR اندازه گيري شد. نتايج آزمون ها نشان دادكه با افزودن سوخت بيوديزل به گازوئيل، عدد ستان از 57 براي گازوئيل خالص تا 62 براي بيوديزل خالص، افزايش مي يابد. عدد ستان سوخت بيوديزل حاصل از روغن پسماند رستوران به شدت وابسته به زنجيره اسيدهاي چرب آزاد موجود در روغن مي باشد.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

اعداد اکتان و ستان

عدد اکتان بنزین چیست؟