محصولات‭ ‬آروماتيك‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬اهميت‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬بسيار‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬روزمره‭ ‬مردم‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬ساختارهاي‭ ‬آروماتيكي‭ ‬طي‭ ‬فرآيندهايي‭ ‬تبديل‭ ‬به‭ ‬موادي‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬رفع كننده‭ ‬نياز‭ ‬اوليه‭ ‬جوامع‭ ‬بشري‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬حاضر‭ ‬است‮.‬‭ ‬صنايع‭ ‬بهداشتي،‭ ‬كشاورزي،‭ ‬غذايي،‭ ‬دارويي‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬صنايع‭ ‬بدون‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬آروماتيك‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬ادامه‭ ‬فعاليت‭ ‬نيستند‮.‬‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيك‭ ‬اساس‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬مبناي‭ ‬توليد‭ ‬طيف‭ ‬وسيعي‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬قطعات‭ ‬هواپيما‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬مواد‭ ‬دارويي‭ ‬بسيار‭ ‬پرمصرف‭ ‬نظير‭ ‬آسپرين‭ ‬و‭ ‬استامينوفن‭ ‬مي‮ ‬باشد‮.

دكتر‭ ‬داريوش‭ ‬فرخاني،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬فرآورده هاي‭ ‬آروماتيك‭ ‬مي‮ ‬گويد‮: ‬‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬فرآورده هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬يك‭ ‬حلقه‭ ‬بنزني‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيك‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬عمده‭ ‬اين‭ ‬مواد‭ ‬شامل‭ ‬بنزن،‭ ‬تولوئن‭ ‬و‭ ‬زايلين ها‭ ‬‮(‬‭ ‬ارتوزايلين،‭ ‬متازايلين‭ ‬و‭ ‬پارازايلين‮)‬‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كاربردهاي‭ ‬بسيار‭ ‬گسترده اي‭ ‬دارد‮.‬
دكتر‭ ‬فرخاني،‭ ‬فوق‭ ‬دكتراي‭ ‬شيمي،‭ ‬مي‮ ‬افزايد‮:‬‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬ضرورت،‭ ‬داراي‭ ‬واحدهاي‭ ‬آروماتيك‭ ‬متعددي‭ ‬مانند‭ ‬پتروشيمي‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬واحد‭ ‬آروماتيك‭ ‬بندر‭ ‬امام‭ ‬است؛‭ ‬البته‭ ‬مجتمع هاي‭ ‬پتروشيمي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نفتاي‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬پالايشگاه ها‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬آروماتيكي‭ ‬تهيه‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬نفتا‭ ‬ماده‭ ‬اوليه اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬پالايشگاه‭ ‬از‭ ‬تقطير‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬تامين‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مجتمع‭ ‬پتروشيمي‭ ‬انتقال‭ ‬داده‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
اهميت‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيك‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬نياز‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬كشور‭ ‬سبب‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬راه اندازي‭ ‬مجتمع‭ ‬برزويه‭ ‬عسلويه‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬بزرگ ترين‭ ‬واحد‭ ‬توليدكننده‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيك‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬است‮.‬
مجتمع‭ ‬برزويه‭ ‬داراي‭ ‬‮١١‬‭ ‬واحد‭ ‬توليدكننده‭ ‬پارازايلين،‭ ‬ارتوزايلين،‭ ‬بنزن،‭ ‬رافينيت،‭ ‬آروماتيك هاي‭ ‬سنگين،‭ ‬گاز‭ ‬مايع،‭ ‬هيدروكربن هاي‭ ‬سبك‭ ‬و‭ ‬سنگين‭ ‬و‭ ‬برش‭ ‬پنتاست‮.‬‭ ‬رئيس‭ ‬واحد‭ ‬فرآورده هاي‭ ‬پتروشيمي‭ ‬پژوهشگاه‭ ‬صنعت‭ ‬نفت‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اهميت‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيك‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬بنزن‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬شاخص ترين‭ ‬موادي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پتروشيمي‭ ‬برزويه‭ ‬توليد‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
بنزن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حلال،‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬سمي‭ ‬بودن‭ ‬كمتر‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬مي‮ ‬گيرد،‭ ‬بنابراين‭ ‬مهم ترين‭ ‬مصرف‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬اتيل‭ ‬بنزن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬استايرن‭ ‬مونومر‭ ‬استفاده‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تبديل‭ ‬استايرن‭ ‬مونومر‭ ‬به‭ ‬پلي‭ ‬استايرن،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬فرآيندهاي‭ ‬پليمريزاسيون‭ ‬استفاده هاي‭ ‬مختلفي‭ ‬مي‮ ‬شود؛‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬توليد‭ ‬ماده‭ ‬ABS‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬طيف‭ ‬گسترده اي‭ ‬از‭ ‬ظروف‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬مصرف‭ ‬با‭ ‬كاربرد‭ ‬پلي‭ ‬استايرن‭ ‬ميسر‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬كاربردهاي‭ ‬بنزن،‭ ‬ساخت‭ ‬كيومن‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬فنل‭ ‬است‮.‬‭ ‬فنل‭ ‬ماده‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬اساسي‭ ‬ساخت‭ ‬رزين‭ ‬و‭ ‬چسب هاي‭ ‬مختلف‭ ‬مي‮ ‬باشد‮.‬‭ ‬صنعت‭ ‬توليد‭ ‬انواع‭ ‬شوينده ها‭ ‬نيز‭ ‬وابستگي‭ ‬بسيار‭ ‬اساسي‭ ‬به‭ ‬بنزن‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬شوينده ها‭ ‬از‭ ‬الكيل‭ ‬بنزن هاي‭ ‬خطي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬بنزن‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬بسيار‭ ‬ديگري‭ ‬نيز‭ ‬تبديل‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬كاربرد‭ ‬فراواني‭ ‬دارد‮.‬
دكتر‭ ‬فرخاني‭ ‬يادآور‭ ‬مي‮ ‬شود‮:‬‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬براي‭ ‬بنزن‭ ‬الگوي‭ ‬مصرفي‭ ‬تعريف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٥٠٠٢‬،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تبديل‭ ‬‮٤٦‬‭ ‬درصد‭ ‬بنزن‭ ‬به‭ ‬اتيل‭ ‬بنزن‭ ‬و‭ ‬‮٩١‬‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬كيومن،‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬ديگر‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬منابع‭ ‬توليد‭ ‬بنزن،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تولوئن‭ ‬طي‭ ‬يك‭ ‬فرآيند‭ ‬تبديلي‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬كراكينگ‭ ‬‮(‬‭ ‬شكست‭ ‬پيوند‮)‬‭ ‬نفتاي‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬تقطير‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬باعث‭ ‬توليد‭ ‬بنزن،‭ ‬تولوئن‭ ‬و‭ ‬زايلين‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬فرآيند‭ ‬تولوئن‭ ‬داراي‭ ‬بيشترين‭ ‬ميزان‭ ‬توليد‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تنهايي‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬كاربرد‭ ‬زيادي‭ ‬ندارد‭ ‬بنابراين‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بنزن‭ ‬تبديل‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬
عضو‭ ‬هيئت‭ ‬علمي‭ ‬پژوهشگاه‭ ‬صنعت‭ ‬نفت‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بنزن،‭ ‬پارازايلين ها‭ ‬مهم ترين‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيك‭ ‬محسوب‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬پارازايلين‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬عمده‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬ماده‭ ‬DMT‭ ‬و‭ ‬TPA‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬مي‮ ‬رسد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬‮٢‬‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬پلي‭ ‬اتيلن‭ ‬ترفتالات‭ ‬يا‭ ‬PET‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬رود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬PET‭ ‬اغلب‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬پلي‭ ‬استرها،‭ ‬الياف،‭ ‬فيلم‭ ‬عكاسي‭ ‬و‭ ‬بطري‮ ‬هاي‭ ‬نوشابه‭ ‬استفاده‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬طبق‭ ‬الگوي‭ ‬مصرف‭ ‬جهاني‭ ‬‮١٩‬‭ ‬درصد‭ ‬پارازايلين‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬TPA‭ ‬و‭ ‬‮٩‬‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬DMT‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬رود‮.‬‭ ‬طريقه‭ ‬توليد‭ ‬پارازايلين‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬ابتدا‭ ‬نفتا‭ ‬و‭ ‬طي‭ ‬مراحلي‭ ‬بنزين‭ ‬پيروليز‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‮ ‬آيد‭ ‬كه‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيك‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬‮(‬‭ ‬بنزين‭ ‬پيروليز‮)‬‭ ‬توليد‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
اين‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيك‭ ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬تهيه‭ ‬PA‭ ‬استفاده‭ ‬مي‮ ‬شود؛‭ ‬PA‭ ‬داراي‭ ‬كاربردهاي‭ ‬بسيار‭ ‬گسترده اي‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬علف كش ها،‭ ‬سموم‭ ‬باكتري‮ ‬كش‭ ‬و‭ ‬روغن هاي‭ ‬روان كننده‭ ‬است‮.‬‭ ‬در‭ ‬فرآيندهاي‭ ‬پليمريزاسيون‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ماده‭ ‬استفاده هاي‭ ‬زيادي‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
رئيس‭ ‬واحد‭ ‬فرآورده هاي‭ ‬پتروشيمي‭ ‬پژوهشگاه‭ ‬صنعت‭ ‬نفت،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬محصول‭ ‬مهم‭ ‬ديگر‭ ‬آروماتيك‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬تولوئن‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬تولوئن‭ ‬ماده‭ ‬اوليه‭ ‬توليد‭ ‬بنزوئيك‭ ‬اسيد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نمك‭ ‬سديم‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ماده‭ ‬افزودني‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬غذايي‭ ‬براي‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬نگهداري‭ ‬و‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬كپك زدگي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬صنايع‭ ‬تولوئن‭ ‬را‭ ‬جايگزين‭ ‬بنزن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حلال‭ ‬كرده اند،‭ ‬چون‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬بخارات‭ ‬بنزن‭ ‬باعث‭ ‬ايجاد‭ ‬سرطان‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
دكتر‭ ‬فرخاني،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬مواد‭ ‬و‭ ‬ساختارهاي‭ ‬آروماتيك،‭ ‬داراي‭ ‬كاربردهاي‭ ‬بسيار‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬حياتي‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬روزمره‭ ‬است،‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬قطعات‭ ‬پليمري‭ ‬‮ ‬ABS‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬بدنه‭ ‬هواپيما‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬داخلي‭ ‬خودرو‭ ‬كاربرد‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬وسيعي‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬انواع‭ ‬مايعات‭ ‬و‭ ‬پودرهاي‭ ‬ظرف شويي،‭ ‬ظروف‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬بطري‮ ‬هاي‭ ‬پلاستيكي‭ ‬نوشابه‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيك‭ ‬ساخته‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬گفت‭ ‬محصولات‭ ‬آروماتيك‭ ‬به‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬نيازهاي‭ ‬اوليه‭ ‬ما‭ ‬پاسخ‭ ‬مي‮ ‬دهد؛‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬داروهاي‭ ‬پرمصرف‭ ‬همچون‭ ‬آسپرين‭ ‬و‭ ‬استامينوفن‭ ‬داراي‭ ‬اساس‭ ‬اوليه‭ ‬آروماتيكي‭ ‬است‮.‬
يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬توليد‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيكي،‭ ‬عطر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬طي‭ ‬سنتزهاي‭ ‬پيشرفته‭ ‬توليد‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
دكتر‭ ‬فرخاني‭ ‬تاكيد‭ ‬مي‮ ‬كند‮:‬‭ ‬استفاده‭ ‬مستقيم‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيك‭ ‬و‭ ‬تماس‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬پوست‭ ‬و‭ ‬بدن‭ ‬مضر‭ ‬و‭ ‬سرطان زا‭ ‬مي‮ ‬باشد‮.‬‭ ‬استشمام‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬اين‭ ‬مواد‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬طريقي‭ ‬زيان آور‭ ‬است‮.‬‭ ‬بنابراين‭ ‬با‭ ‬فرآوري‭ ‬و‭ ‬مشتق سازي،‭ ‬توان‭ ‬سرطان زايي‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬مي‮ ‬رود‮.‬
عضو‭ ‬هيئت‭ ‬علمي‭ ‬پژوهشگاه‭ ‬نفت‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬نياز‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬دنيا‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬آروماتيك‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬اگر‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬واحدهاي‭ ‬ساخت‭ ‬LAB‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬شوينده ها‭ ‬كاربرد‭ ‬دارد،‭ ‬تعطيل‭ ‬شود،‭ ‬تمام‭ ‬كارخانه هاي‭ ‬توليد‭ ‬شوينده ها‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬افتد‮.‬‭ ‬جامعه‭ ‬امروز‭ ‬همچنين‭ ‬نياز‭ ‬فراواني‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بطري‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ظروف‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬مصرف‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬بروز‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬امراض‭ ‬وآلودگي‮ ‬ها‭ ‬دارد‮.‬
‭ ‬همچنين‭ ‬توليد‭ ‬انواع‭ ‬و‭ ‬اقسام‭ ‬غذاهاي‭ ‬فست‭ ‬فود،‭ ‬كمپوتي‭ ‬و‭ ‬كنسروي‭ ‬و‭ ‬لزوم‭ ‬افزايش‭ ‬مدت‭ ‬نگهداري‭ ‬و‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬كپك‭ ‬زدن‭ ‬آنها،‭ ‬اهميت‭ ‬توليد‭ ‬موادآروماتيك‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صنايع‭ ‬غذايي‭ ‬مشخص‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬
‭ ‬فرآورده هاي‭ ‬آروماتيك‭ ‬در‭ ‬بازارهاي‭ ‬بين المللي‭ ‬داراي‭ ‬اهميت‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬صنعتي‭ ‬زيادي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬گسترش‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬امروزي‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‮ ‬رود‮.‬
‭ ‬بنابراين‭ ‬ساخت‭ ‬مجتمع‭ ‬برزويه،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬منافع‭ ‬بهداشتي،‭ ‬دارويي،‭ ‬غذايي‭ ‬و‭ ‬كشاورزي،‭ ‬داراي‭ ‬منافع‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬ارزآوري‭ ‬بسيار‭ ‬بالايي‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬است.