رديف نام درس نظري عملي
1 آزمایشگاه شناخت مواد 0 2
2 آزمایشگاه شیمی آلی (1) 0 2
3 آزمایشگاه شیمی عمومی 0 1
4 آمادگی دفاعی 2 0
5 ادبیات فارسی (2) 2 0
6 تربیت بدنی (2) 0 1
7 تعلیمات دینی و قرآن (2) 2 0
8 جغرافیای عمومی و استان 3 0
9 رسم فنی عمومی 1 1
10 ریاضی (2) 4 0
11 زبان خارجه (2) 2 0
12 زبان فارسی (2) 2 0
13 زبان فارسی (2) 2 0
14 شناخت صنایع شیمیایی 2 0
15 شیمی آلی (1) 2 0
16 شیمی عمومی 3 0
17 عربی (1/2) 1 0
رديف نام درس نظري عملي
1 آزمایشگاه شیمی تجزیه (1) 0 2
2 بهداشت و ایمنی 2 0
3 تربیت بدنی (3) 0 1
4 تعلیمات دینی و قرآن (3) 3 0
5 ریاضی (3) 1 1
6 شیمی تجزیه (1) 3 0
7 شیمی معدنی (1) 2 0
8 عربی (2/2) 1 0
9 عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی 3 0
10 فرآیندهای شیمیایی 2 0
11 فیزیک (2) 2 0
12 مبانی و کاربرد رایانه 1 1
13 کارآموزی 0 1
14 کارگاه عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی 0 2
15 کارگاه فرآیندهای شیمیایی 0 2